En blytung deal!

Miljöpolicy

En viktig del av Batteripengars vision är att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar återvinning.

Det innebär att:

  • Vi alltid lever upp till av myndigheter satta miljömål.
  • Säkerhet, resultat och samarbete är grundläggande för vår verksamhet.
  • Vi gör vårt yttersta för att välja moderna, effektiva och miljöanpassade tekniker som balanserar miljö och ekonomi.
  • Vi strävar efter att öka vår användning av energikällor och tekniker med låga utsläpp av koldioxid och andra ämnen.
  • Vi utvärderar miljöprestanda då vi väljer leverantörer, entreprenörer och affärspartners.
  • Vi uppmuntrar våra kunder att använda energi effektivt som ett sätt att minska miljöpåverkan.

Resultatet av vårt miljöarbete skapar goda förutsättningar för hållbar affärsutveckling och för att öka vår konkurrenskraft.
Vi uppfyller gällande lagar, bestämmelser och tillstånd. Genom ständiga förbättringar är vår ambition att vara ledande och ett föredöme på den marknad där vi verkar.

Inom vårt verksamhetsområde fokuserar vi på miljöskydd, förebyggande av föroreningar och på människors hälsa. Vårt agerande präglas av respekt för de kulturer som finns i de områden där vi är verksamma.

Vi är angelägna om att driva en öppen dialog i allt som rör miljöpåverkan av vår verksamhet.

Blybatterier är miljöfarligt avfall. Vad som gäller för blybatterier kan man läsa om på Svenska Naturvårdsverkets hemsida <http://www.naturvardsverket.se/producentansvar-batterier/>  .
Där finns all information kring insamling, hantering och producentansvar för blybatterier.

Batteripengar har ett åtagande till de lagar och regler som omfattar hanteringen av miljöfarligt avfall, men även gentemot våra samarbetspartners. Vi är alltid öppna med att redovisa alla våra tillstånd i de relationer vi väljer att ingå.

För att bedriva vår verksamhet innehar Batteripengar följande tillstånd:

  • Lagringstillstånd.
  • Transporttillstånd.
  • Avtal med godkänd slutåtervinnare (smältverk).